ihmisoikeudet,  opiskelu

Käsitteitä

Erityisyydellä viitataan vammaan, sairauteen tai ominaisuuteen, jonka vuoksi henkilö tarvitsee pitkäaikaista erityistä hoivaa ja tukea. Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista määrittelee, että vammaisella henkilöllä on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutumiseen vamman tai sairauden vuoksi. Tämän lisäksi vammaisella henkilöllä on joko pitkäaikaisia tai pysyviä toimintarajoitteita. Poikkeavuus perustuu usein diagnosointiin tai lääketieteelliseen arviointiin. Henkilö voi tarvita erityistä tukea fyysisessä kehityksessä, tarkkaavuudessa, motoriikassa, oppimisvalmiuksissa, sosiaalisemotionaalisissa taidoissa tai kielen ja kommunikaation alueissa. (Ylönen 2020.) 

Ihmisoikeudet ovat jokaisen ihmiskunnan jäsenen oikeuksia. Niiden tarkoituksena on taata kaikille ihmisarvoinen elämä. Elämä, joka ei ole riippuvainen, ulkonäöstä, kansallisuudesta, uskonnosta eikä rajoitteista. Yhdistyneiden kansakuntien mukaan ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen ihmisestä moraalisena olentona ja jokaiselle ihmiselle ihmisyyden osana kuuluvasta ihmisarvosta. (Wikipedia 2020a)  

Itsereflektio on mietiskelyä, jonka avulla henkilö heijastaa oppimansa käsityksen näkyviin tarkasteltavaksi ja tarvittaessa muutettavaksi. Reflektiossa voimme siis tarkastella ja käsitellä uutta tietoa tai uusia kokemuksia ja liittää uutta tietoa aikaisempiin tietoihin. (Wikipedia 2020c.)  

Mentalisaatio tarkoittaa yksilön kykyä pohtia oman kokemuksen lisäksi myös toisen ihmisen näkökulmaa ja kokemusta. Mentalisaatio sisältää käsitteenä empatian käsitteen. Empatia on kyky tunnistaa ja kokea kanssaihmisen tunnetila. Mentalisaatio sisältää empatian itseä (itsemyötätunto) ja toisia kohtaan sekä tunteen säätelykyvyn. (Pajulo, Salo & Pyykkönen 2016.)  

Moninaisuus perustuu ajatukseen, että erilaiset yksilöt kunnioittavat ja hyväksyvät toistensa erilaisuuden. Erityisyys on normatiivinen käsite, jolla viitataan eroon normaalin ja poikkeavan välillä. Moninaisuus perustuu ajatukseen erilaisista yksilöistä ja yhteisöistä, jotka kunnioittavat ja hyväksyvät toistensa erilaisuuden yhteiskunnassa. Tällainen erilaisuus voi perustua esimerkiksi kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, uskontoon, poliittisiin näkemyksiin, ideologioihin ja vakaumuksiin. (Esok 2020.) 

Normi on ajatus tai idea siitä, miten asioiden kuuluisi olla. On olemassa ääneen lausuttuja normeja, esimerkiksi lainsäädäntöön kirjatut ja hiljaisia näkymättömäksi kutsuttuja normeja. Hiljaiset normit opimme huomaamatta ympäristöltämme. Ne ohjaavat asenteitamme liittyen erilaisiin ihmisryhmiin ja ilmiöihin. (RKI 2020)  

Normikriittisyys on väline tiedostaa toimintaamme ja ajatuksiimme vaikuttavia olettamuksia. (RKI 2020) 

Silpominen on tapa, jossa naisen ulkoisista sukuelimistä leikataan osa pois. Silpomisesta on käytetty myös nimitystä naisen ympärileikkaus. UNICEF suosittelee puhumaan silpomisesta (female genital mutilation/cutting eli FGM tai FGC) (Wikipedia 2020d.) 

Toiseuttamisessa lähdetään etsimään eroja itsen ja toisen välillä, jossa toinen voidaan nähdä henkilönä tai ryhmänä, joka on erilainen itseen verrattuna. Toiseus ilmenee aina suhteessa omaan itseen. Ryhmät, jotka nähdään poikkeuksellisina ja normeihin kuulumattomina toiseutetaan. Toiseuttaminen tapahtuu määrittelemisen, luokittelemisen, kategorioimisen ja ulossulkemisen kautta sekä ”toisten” ominaispiirteiden jatkuvana toisteluna. (Wikipedia 2020b.) 

LÄHTEET

Esok 2020. Esteetöntä opiskelua. Käsitteet ja sanasto. Viitattu 18.3.2020. http://www.esok.fi/stivisuositus/termit/kasitteet-ja-sanasto#mon

Pajulo, Marjukka, Salo, Saara ja Pyykkönen, Nina 2016. Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Terveysportti. Viitattu 5.2.2020. https://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo12278.pdf  

RKI 2020. Rauhankasvatusinstituutti. Normikriittisyys rauhantyön perustana. Viitattu 20.3.2020. https://rauhankasvatus.fi/varhaiskasvatus-yhteiskuntarauhaa-lujittamassa/  

Wikipedia 2020a. Viitattu 18.3.2020. https://fi.wikipedia.org/wiki/Ihmisoikeudet 

Wikipedia 2020b. Viitattu 18.3.2020. https://fi.wikipedia.org/wiki/Toiseus 

Wikipedia 2020c. Viitattu 20.3.2020. https://fi.wikipedia.org/wiki/Itsereflektio 

Ylönen, Minttu 2019. Mitä Erityisyys tarkoittaa? Viitattu 21.3.2020. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/268103/Yl%c3%b6nen%20Minttu%202019.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Jätä vastaus

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *