Yhteisöpedagogi

Opintojen alussa yhteisöpedagogin kompetenssit eivät oikein edes auenneet, en siis ymmärtänyt mitä niillä tarkoitettiin, mutta tänään voin ylpeästi kirjoittaa ne jo ihan minä muotoon ja ymmärrän täysin niiden sisällön. Ihanaa! On tärkeää tunnistaa oma osaamisensa.

Yhteisöllinen osaaminen

Ymmärrän yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkityksen toiminnassa. Tunnistan yhteisöllisyyden moninaisen luonteen lähiyhteisöistä virtuaalisiin yhteisöihin. Osaan innostaa ja vahvistaa yksilöitä ja ryhmiä sekä edistää yksilöiden ja ryhmien välistä suvaitsevaisuutta. Osaan ohjata yksilöitä ja yhteisöitä tunnistamaan, hyödyntämään ja edistämään omia kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuuksiaan. Tunnen kestävän kehityksen periaatteet ja osaan toimia sosiaalisen, kulttuurisen, ekologisen ja taloudellisen kestävän kehityksen edistämiseksi.

Pedagoginen osaaminen

Ymmärrän kasvun, kasvatuksen ja kehityksen teoriaperustan sekä kykenee soveltamaan tätä tietoa käytännössä. Ymmärrän kansalaistoiminnassa ja nuorisotyössä käytettävien pedagogisten ja osallistavien menetelmien tietoperustan, ja osaa käyttää ja soveltaa erilaisia toimintaympäristöön sopivia ohjauksen menetelmiä. Minulla on kyky ohjata eri-ikäisistä ihmisistä koostuvia yhteisöjä ja ryhmiä sekä edistää yhteisöllistä toimintaa. Olen tietoinen ammattialani pedagogisista toimintaympäristöistä ja osaan toimia niissä ammatillisesti ja eettisesti. Osaan arvioida ja tiedostan pedagogisen osaamisen osana kehittyvää ammatillisuuttani.

Yhteiskunnallinen osaaminen

Tunnen yhteiskunnan rakenteet, toimintamekanismit ja vaikuttamismahdollisuudet. Ymmärrän ammatillisen toiminnan periaatteet paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tiedostan kansalaistoiminnan ja nuorisotyön merkityksen yhteiskunnassa. Tiedostan ja osaan hyödyntää kansalaistoiminnan keinoja vaikuttamisen välineenä. Tunnen ja osaan soveltaa toiminnassani julkisen ja kolmannen sektorin sekä yrittäjyyden säätelymekanismeja ja toimintatapoja.

Kehittämisosaaminen

Minulla on valmiuksia kriittiseen ajatteluun ja toimintatapojen arviointiin. Osaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisia kehittämisprosesseja. Ymmärrän tutkimuksellisen kehittämistoiminnan perusteet ja osaan soveltaa kehittämistoimintaan soveltuvia menetelmiä. Olen kehittänyt valmiuksiani työskennellä reflektiivisellä ja kehittävällä työotteella omalla työ- ja ammattialallani sekä moniammatillisissa tehtävissä ja monialaisissa verkostoissa. Osaan toiminnassani huomioida kehittämistyön edellyttämät resurssit ja voimavarat. Kykenen ennakoivaan toimintaan ja luovaan ongelmanratkaisuun.

Lisää yhteisöpedagogiopinnoista: